Könyvelőiroda

Könyvelőiroda

Viziközmű társulatok

Társulati könyvelés, bérszámfejtés:

a Társulat Számviteli Politikáját elkészítjük, majd folyamatosan aktualizáljuk a Számviteli Törvény előírásai alapján, figyelembe véve a Víziközmű Társulatra, mint egyéb szervezetre vonatkozó számviteli sajátosságait
– főkönyvi könyvelést végzünk
– a társulat által beszerzésre kerülő tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását vállaljuk
– a könyvelés adataiból analitikát és adónyilvántartást készítünk
– évközi és év végi adóbevallásokat elkészítjük
– éves beszámolót készítünk
éves beszámolót személyesen prezentáljuk az ellenőrző bizottság és a taggyűlés felé, segítséget nyújtunk a határozatjavaslat elkészítéséhez
– havi bérszámfejtést vállalunk
– a bérekhez, megbízási díjakhoz kapcsolódó bevallásokat elkészítjük
– minden könyveléssel és bérszámfejtéssel kapcsolatos hatósági ellenőrzésen meghatalmazással a társulatot képviseljük
– a Társulat Elnökének, vagy az IB által Vállalkozó Társulati Tisztségviselőnek a rendelkezése alapján a számlák pénzügyi teljesítését, az utalások lebonyolítását előkészítjük

Analitikus nyilvántartás és információ-szolgáltatások:

– A társulat bankszámlakivonatairól napi rendszerességgel rögzítjük az érdekeltek befizetéseit az e célra fejlesztett analitikus nyilvántartó programba.
– Az analitikus nyilvántartó programot a társulati számítógépre telepítjük, és olyan kapcsolatot hozunk létre, mely a mindennapi frissítés letöltésével a napi aktuális állapotot mutatja az egyes érdekeltek előírásairól, befizetéseiről, tartozásairól. A társulatnál dolgozó személyeknek a program használatát megtanítjuk, minden munkanapon rendelkezésre állunk, és probléma esetén on-line módon a társulat gépére belépve segítséget nyújtunk.
– Tárgyhót követő 25.-ig listát küldünk a lakástakarék-pénztárak felé utalandó összegekről, személyenkénti bontásban, olyan formában, ahogy azt az adott LTP elvárja. (Fundamenta: Excel, OTP: Giro)
– Minden tárgyhót követő 25.-ig listát készítünk a hátralékosokról és azt elektronikus úton átadjuk a társulat részére.
– Napi kapcsolatot tartunk a társulatnál tevékenykedő munkatársakkal, a tőlük kapott írásos információk alapján (minden információt rendszerezetten archivál), naponta, de legkésőbb 3 munkanapon belül minden változást a nyilvántartó programba rögzítünk (Pl. elhalálozás, értékesítés, személyes adatok változása, LTP szerződéskötés, összevonás, szétbontás)
– A társulat érdekeltjei részére történő levelezéseket lebonyolítjuk, úgy, mint kivetések, egyenlegközlő értesítők, fizetési felszólítások. A kivetéseket a Megbízó által megjelölt időszakban, a Megbízó által jóváhagyott tartalommal sokszorosítjuk. Az alapszabály szerint a tag által választható fizetési mód meghatározásához válaszlevelet, válaszborítékot nyomtatunk. A levelek postára adásáról is gondoskodunk
– Évente egy alkalommal egyenlegközlőt küldünk ki mindazon tagok részére, akik még a teljes fizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget. Azon érdekeltek részére, akik a teljes érdekeltségi hozzájárulást befizették, egy alkalommal záró-egyenlegközlőt küldünk, majd a továbbiakban további egyenleget nem közlünk.
– Évente két alkalommal a Társulat azon tagjai részére fizetési felszólítást küldünk, akik határidőre nem fizették meg az érdekeltségi hozzájárulást. A fizetési felszólítás a Megbízó által jóváhagyott tartalommal kerül kiküldésre. A fizetési felszólításhoz a hátralék összegével megegyező összegre kitöltött csekket nyomtatunk, mellékelünk. Amennyiben a Társulat tagja részletfizetést kér és kap a Társulat illetékes szervétől, úgy az ő részére a Társulat értesítése alapján a részletfizetési engedélynek megfelelő összegű csekkek kerülnek kiküldésre.
– Levelezéssel kapcsolatos teendőket vállalunk, úgy, mint, fizetési módozatnak megfelelő nyomtatványok elkészítése, borítékok megcímzése, OCR csekkek nyomtatása, csekkek nyomtatásánál csoportosítások készítése, borítékok tartalmának összeállítása, postai feladás. A levelezés gördülékennyé tétele érdekében vállaljuk, hogy az adott község posta hivatalánál kezdeményezzük díjhitelezéses küldeményre való jogosultsággal kapcsolatos szerződés megkötését. – A megállapodásban kikötjük, hogy a bonyhádi Posta Hivatalánál is adhassunk fel küldeményeket díjhitelezéssel, ennek megfelelően a postai díjtételek közvetlenül a Megbízó részére kerülnek kiszámlázásra.
– Havi rendszerességgel vezetői szintű tájékoztatást készítünk a Társulat pénzügyi-gazdasági helyzetéről az Intézőbizottság, valamint az Ellenőrző Bizottság részére.

Könyvelőiroda